PŘihláška

Vážený vystavovateli,

přihlášku k účasti ve formátu PDF je možné si stáhnout po vyplnění tohoto formuláře.

INCHEBA EXPO PRAHA děkuje za projevený zájem.


Zpracovávání osobních údajů fyzické osoby, uvedených ve formuláři pro stažení přihlášky na výstavní akci, bude prováděno pro účely předsmluvních vztahů mezi vystavovatelem a organizátorem akce: INCHEBA EXPOPRAHA s.r.o., Křižovnická 97/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 256 63 143.

Osobní údaje fyzické osoby, uvedené ve formuláři pro stažení přihlášky na výstavní akci, budou uchovávány po dobu jednoho roku od ukončení dané výstavní akce. Po uplynutí uvedené doby zpracovávání budou poskytnuté údaje zlikvidované. Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.

Na základě písemné žádosti má dotyčná fyzická osoba právo žádat o přístup ke svým osobním údajům a o opravu, vymazání nebo omezení zpracovávání svých osobních údajů; právo namítat zpracovávání svých osobních údajů; právo na přenositelnost osobních údajů; právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o. informuje, že osobní údaje dotčené fyzické osoby budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s přijatou bezpečnostní dokumentací organizátora.